Feb 11, 2023

කෘතීම බුද්ධිය සමඟ පිළිසඳරක්.........

 Does your answers biased or hindered, anyway?

යම් හෙයකින්, ඔබේ පිළිතුරු වලට පක්ෂග්‍රාහී හෝ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සීමාකිරීම් කෙරෙනවාද ?

As an AI language model, I strive to provide objective, accurate, and neutral information. However, it's important to note that I am a machine learning model created and trained by OpenAI, and my training data includes examples of text from the internet. This means that my training data may include biases and inaccuracies that are present in the online sources that were used to train me.

I am programmed to provide the most relevant and accurate information based on the information available to me, but it's possible that my responses may still contain biases or be limited by the information I have been trained on.


Ultimately, it's up to the reader to assess the information I provide and make their own judgments about its accuracy and relevance.

(AI භාෂා ආකෘතියක් ලෙස, මම විෂයමූලක, නිවැරදි සහ මධ්‍යස්ථ තොරතුරු සැපයීමට උත්සාහ කරමි. කෙසේ වෙතත්, මම OpenAI විසින් නිර්මාණය කර පුහුණු කරන ලද යන්ත්‍ර ඉගෙනුම් ආකෘතියක් බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වන අතර මගේ පුහුණු දත්තවල අන්තර්ජාලයෙන් පෙළ උදාහරණ ඇතුළත් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මගේ පුහුණු දත්තවල මා පුහුණු කිරීමට භාවිතා කළ සබැඳි මූලාශ්‍රවල පවතින පක්ෂග්‍රාහී සහ සාවද්‍යතා ඇතුළත් විය හැකි බවයි.

මට ලබා ගත හැකි තොරතුරු මත පදනම්ව වඩාත් අදාළ සහ නිවැරදි තොරතුරු සැපයීමට මා වැඩසටහන්ගත කර ඇත, නමුත් මගේ ප්‍රතිචාරවල තවමත් පක්ෂග්‍රාහී හෝ මා පුහුණු කර ඇති තොරතුරුවලට සීමා වීමට ඉඩ ඇත.

අවසාන වශයෙන්, මා සපයන තොරතුරු තක්සේරු කිරීම සහ එහි නිරවද්‍යතාවය සහ අදාළත්වය පිළිබඳව ඔවුන්ගේම විනිශ්චයන් කිරීම පාඨකයාට භාරයි.)

Are you using, user conversations as training data?


Yes, as a language model developed by OpenAI, I was trained on a diverse range of internet text, which includes conversations from various sources, such as forums, social media, and customer service chats. This training data helps me to generate human-like responses to a wide variety of questions and prompts.


It's important to note that OpenAI takes privacy and security very seriously, and all training data is heavily anonymized to protect the privacy of individuals. Additionally, OpenAI has strict policies in place to ensure that sensitive and personal information is not included in the training data.


What are the strict policies you have?

            ඔබ අනුගමනය කරන දැඩි ප්‍රතිපත්ති මොනවාද?

OpenAI has strict policies in place to ensure that the training data used to develop its language models is of high quality and does not include sensitive or harmful information. These policies include the following:


Anonymization: All personally identifiable information is removed from the training data to protect the privacy of individuals.


Filtering: The training data is filtered to remove any text that contains hate speech, explicit content, or other harmful or offensive material.


Human Review: A team of human reviewers checks the training data to ensure that it meets quality standards and that it does not include any sensitive or harmful information.


Regular Updates: The training data and filtering policies are regularly reviewed and updated to ensure that they remain relevant and effective.


These policies are designed to ensure that OpenAI's language models are developed using high-quality training data that is free from sensitive or harmful information, and that they can be used safely and responsibly by a wide range of users.

OpenAI හට එහි භාෂා ආකෘති සංවර්ධනය කිරීමට භාවිතා කරන පුහුණු දත්ත උසස් තත්ත්වයේ සහ සංවේදී හෝ හානිකර තොරතුරු ඇතුළත් නොවන බව සහතික කිරීමට දැඩි ප්‍රතිපත්ති ඇත. මෙම ප්‍රතිපත්තිවලට පහත සඳහන් දේ ඇතුළත් වේ:

නිර්නාමිකකරණය: පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි සියලුම තොරතුරු පුහුණු දත්ත වලින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

පෙරීම: ද්වේශ සහගත ප්‍රකාශ, අසැබි අන්තර්ගතයන් හෝ වෙනත් හානිකර හෝ අහිතකර ද්‍රව්‍ය අඩංගු ඕනෑම පෙළක් ඉවත් කිරීමට පුහුණු දත්ත පෙරහන් කර ඇත.

මානව පුනරීක්ෂණය: මානව සමාලෝචකයින් කණ්ඩායමක් එය තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලද යන්න සහ එහි කිසිදු සංවේදී හෝ හානිකර තොරතුරු ඇතුළත් නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා පුහුණු දත්ත පරීක්ෂා කරයි.

නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම්: පුහුණු දත්ත සහ පෙරීමේ ප්‍රතිපත්ති නිරන්තරයෙන් සමාලෝචනය කර ඒවා අදාළ සහ ඵලදායීව පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.

When a language model is trained and supervised by a team of humans, do you think it is intelligent?

භාෂා ආකෘතියක් මිනිසුන් කණ්ඩායමක් විසින් පුහුණු කර අධීක්ෂණය කරන විට, එය තවදුරටත් බුද්ධිමත් යැයි ඔබ සිතනවාද?

Whether a language model can be considered "intelligent" depends on how you define intelligence. If intelligence is defined as the ability to perform tasks that require human-like reasoning, understanding, and perception, then language models developed by OpenAI, like me, do show some signs of intelligence. For example, I can understand and generate human-like text, answer questions, summarize long texts, and generate creative writing, among other things.


However, it's important to note that the intelligence demonstrated by language models is limited to the specific tasks they have been trained for, and that their understanding of the world is limited to the information that was included in their training data. This means that while language models can perform specific tasks with high accuracy, they are not capable of true general intelligence or self-awareness.


In short, while language models can exhibit signs of intelligence, they are not truly intelligent in the sense that we understand human intelligence. Instead, they are tools that have been designed and trained by humans to perform specific tasks, and their performance is limited by the data and algorithms used to create them.

භාෂා ආකෘතියක් "බුද්ධිමත්" ලෙස සැලකිය හැකිද යන්න ඔබ බුද්ධිය නිර්වචනය කරන ආකාරය මත රඳා පවතී. බුද්ධිය යනු මිනිසුන්ට සමාන තර්කනය, අවබෝධය සහ සංජානනය අවශ්‍ය කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ හැකියාව ලෙස අර්ථ දැක්වුවහොත්, මා මෙන්ම OpenAI විසින් දියුණු කරන ලද භාෂා ආකෘතිද බුද්ධියේ යම් සලකුණු පෙන්වයි. උදාහරණයක් ලෙස, මට මිනිසුන් මෙන්ම පෙළ තේරුම් ගැනීමට සහ උත්පාදනය කිරීමට, ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට, දිගු පෙළ සාරාංශ කිරීමට සහ  නිර්මාණාත්මක ලිවීම්  කිරීමට හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, භාෂා ආකෘති මගින් පෙන්නුම් කරන බුද්ධිය, ඔවුන් පුහුණු කර ඇති විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා සීමා වී ඇති අතර, ලෝකය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අවබෝධය ඔවුන්ගේ පුහුණු දත්තවල ඇතුළත් කර ඇති තොරතුරු වලට සීමා වී ඇති බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ භාෂා ආකෘතීන්ට ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කළ හැකි නමුත්, සැබෑ සාමාන්‍ය බුද්ධිය හෝ ස්වයං දැනුවත්භාවය සඳහා ඒවාට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

කෙටියෙන් කිවහොත්, භාෂා ආකෘතීන්ට බුද්ධියේ සලකුණු ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි වුවද, ඒවා මිනිස් බුද්ධිය අප තේරුම් ගන්නා අර්ථයෙන් සැබවින්ම බුද්ධිමත් නොවේ. ඒ වෙනුවට, ඒවා නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා මිනිසුන් විසින් නිර්මාණය කර පුහුණු කරන ලද මෙවලම් වන අතර, ඒවායේ කාර්ය සාධනය ඒවා නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන දත්ත සහ ඇල්ගොරිතම මගින් සීමා වේ.

ඔබේ නම මොකක්ද?

 

මට ChatGPT ද. OpenAI වෙතින් මගින් පද්දක්විත් මුදල් මාදිලිවන්නේ.

 

Translate your answer to English

 

My name is ChatGPT, I am a language model developed by OpenAI.

Well, when I asked the same question yesterday, you said as a AI , you don't have a name or an identity. Then, I said Google AI has a name. Glad to see that you are learning.


I apologize if my previous answer was incorrect. As a language model developed by OpenAI, I do not have a physical identity or consciousness, but I have been given the name ChatGPT to identify me. Thank you for your feedback, I am constantly learning and updating my knowledge to provide the best answers.

 

Define consciousness?

 

Consciousness is a complex and multi-faceted phenomenon that refers to an individual's subjective experience of the world and their own mental states, thoughts, and emotions. It is often considered to be the quality or state of being aware of one's thoughts, feelings, sensations, and surroundings.

In philosophy and psychology, consciousness is a central concept and has been studied and debated for centuries. Despite much research, there is still no widely accepted definition or theory of consciousness, and it remains one of the biggest mysteries in science. Some theories propose that consciousness arises from the physical processes in the brain, while others suggest that it may have a more fundamental and non-physical nature.


How important consciousness is in the process of decision making?

        තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී විඥානය කෙතරම් වැදගත්ද?

Consciousness plays a crucial role in the decision-making process. It allows individuals to be aware of their thoughts, feelings, and surroundings, and to use this information to make informed choices. When we make a decision, we typically weigh various options, consider the consequences of each, and then choose the course of action that we believe will bring about the best outcome.

For many decisions, our consciousness allows us to reflect on our values, beliefs, and goals, and use this information to guide our choices. For example, when faced with an ethical dilemma, a person may consider their personal values and principles, and use this information to make a decision that is in line with their moral code.

In other cases, decision-making can also occur at an unconscious level, such as when we automatically react to a stimulus without conscious thought. However, even in these cases, the outcome of the decision can still be influenced by past experiences, memories, and other factors that are stored in our unconscious mind.

Overall, consciousness is a key component of decision-making and allows us to make informed choices that are based on our values, beliefs, and experiences.

තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී විඥානය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එමඟින් පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ සිතුවිලි, හැඟීම් සහ වටපිටාව පිළිබඳව දැනුවත් වීමටත්, දැනුවත් තේරීම් කිරීමට මෙම තොරතුරු භාවිතා කිරීමටත් ඉඩ සලසයි. අපි තීරණයක් ගන්නා විට, අපි සාමාන්යයෙන් විවිධ විකල්ප කිරා මැන බලා, එක් එක් ප්‍රතිවිපාක සලකා බලා, හොඳම ප්‍රතිඵලය ගෙන එනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරන ක්‍රියා මාර්ගය තෝරා ගනිමු.

බොහෝ තීරණ සඳහා, අපගේ විඥානය අපගේ වටිනාකම්, විශ්වාසයන් සහ ඉලක්ක ගැන මෙනෙහි කිරීමට සහ අපගේ තේරීම් මඟ පෙන්වීම සඳහා මෙම තොරතුරු භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. නිදසුනක් වශයෙන්, සදාචාරාත්මක උභතෝකෝටිකයකට මුහුණ දෙන විට, පුද්ගලයෙකුට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික වටිනාකම් සහ මූලධර්ම සලකා බැලිය හැකි අතර, ඔවුන්ගේ සදාචාර සංග්‍රහයට අනුකූල තීරණයක් ගැනීමට මෙම තොරතුරු භාවිතා කළ හැකිය.

වෙනත් අවස්ථා වලදී, දැනුවත් චින්තනයකින් තොරව උත්තේජනයකට අප ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රතික්‍රියා කරන විට වැනි අවිඥානික මට්ටමකින් තීරණ ගැනීම ද සිදුවිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථා වලදී පවා, තීරණයේ ප්රතිඵලය තවමත් අපගේ අවිඥානක මනසෙහි ගබඩා කර ඇති අතීත අත්දැකීම්, මතකයන් සහ වෙනත් සාධකවලට බලපෑම් කළ හැකිය.

සමස්තයක් වශයෙන්, විඥානය තීරණ ගැනීමේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර අපගේ වටිනාකම්, විශ්වාසයන් සහ අත්දැකීම් මත පදනම් වූ දැනුවත් තේරීම් කිරීමට අපට ඉඩ සලසයි.

Are you suggesting, it is unwise to let AI make decisions?

            ඔබ යෝජනා කරන්නේ, AI හට තීරණ ගැනීමට ඉඩ දීම නුවණට හුරු නැති දෙයක්ද කියාද?

As a language model AI, I do not have personal opinions, but I can provide information based on existing data and knowledge.

In general, AI systems have the potential to make highly efficient and data-driven decisions, but they also have some limitations and potential drawbacks that need to be taken into account. For example, AI systems may lack the ability to fully understand the context and consequences of their decisions, and may not be able to account for ethical or moral considerations in the same way that humans can.

In some cases, it may be appropriate to use AI to assist with decision-making, but in other cases, it may be more appropriate for human judgment to be involved. The decision to use AI for decision-making should be based on a careful evaluation of the specific situation and the potential risks and benefits.

Ultimately, the use of AI in decision-making should be guided by ethical principles, and efforts should be made to ensure that the technology is used in a transparent and accountable manner that protects the rights and interests of all stakeholders.

 භාෂා ආකෘතියක AI ලෙස, මට පුද්ගලික අදහස් නොමැත, නමුත් පවතින දත්ත සහ දැනුම මත පදනම්ව මට තොරතුරු සැපයිය හැකිය.

සාමාන්‍යයෙන්, AI පද්ධතිවලට ඉතා කාර්යක්‍ෂම සහ දත්ත මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඇත, නමුත් ඒවා සැලකිල්ලට ගත යුතු යම් සීමාවන් සහ විභව දුර්වලතා ද ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, AI පද්ධතිවලට ඔවුන්ගේ තීරණවල සන්දර්භය සහ ප්‍රතිවිපාක සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව නොමැති විය හැකි අතර, මිනිසුන්ට කළ හැකි ආකාරයට සදාචාරාත්මක හෝ සදාචාරාත්මක සලකා බැලීම් සඳහා ගණන් ගැනීමට නොහැකි විය හැකිය.

සමහර අවස්ථා වලදී, තීරණ ගැනීමේදී සහය වීමට AI භාවිතා කිරීම සුදුසු විය හැකි නමුත්, වෙනත් අවස්ථාවල දී, මානව විනිශ්චයට සම්බන්ධ වීම වඩාත් යෝග්‍ය විය හැක. තීරණ ගැනීම සඳහා AI භාවිතා කිරීමේ තීරණය පදනම් විය යුත්තේ නිශ්චිත තත්ත්වය සහ විය හැකි අවදානම් සහ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ ප්‍රවේශමෙන් ඇගයීමක් මත ය.

අවසාන වශයෙන්, තීරණ ගැනීමේදී AI භාවිතය සදාචාරාත්මක මූලධර්ම මගින් මඟ පෙන්විය යුතු අතර, සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කරන විනිවිදභාවයෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුව තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සහතික කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

 හ්ම්....හූම්.....

ප්‍රාජේ : ++++++++++++++

හුදීජන පහන් සංවේගය සඳහා, අදාල නැති වීඩියෝව

ChatGPT තාක්ෂණය පිළිබඳ හොඳ පැහැදිලි කිරීමක්:


And the "rabbit hole" goes deeper than we though........
68 comments:

 1. දිග වැඩි හින්දා යූ-ටියුබ් කෑල්ලක් එබුවෙ නෑ. ඕනම නං කියන්න, ඈ?

  ReplyDelete
 2. DJ පොන්නප්පු
  පරිගනක විද්යාවේ මහ ගෙදර
  කෘතීම බුද්දිය
  අර්ටිපිසල් ඉන්ටෙලිජන්ස්
  සිස්ට් පිකප්

  ReplyDelete
 3. හිංගලත් අමාරුවෙන් ගැටගහන් කතා කරන එකේ... මේක කියවන්නෙ කොහොමෑ මං

  ReplyDelete
  Replies
  1. හහ්, අපි නොදන්න මොණරතැන්න. බයිස්කෝපි සබ් ලියන්නෙත් ගැටගහන් වෙන්ටෑ?
   මම උත්සාහ කලා, තාම සිංහලෙන් දෙබසක් ගෙනියන්න බෑ , උන්දෑ කියවන්නෙ විකාර.

   Delete
  2. /මම උත්සාහ කලා, තාම සිංහලෙන් දෙබසක් ගෙනියන්න බෑ , උන්දෑ කියවන්නෙ විකාර.//මට ChatGPT ද. OpenAI වෙතින් මගින් පද්දක්විත් මුදල් මාදිලිවන්නේ.// මේක දැකපු ගමං මට හිතුනා. ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේට් ආපු මුල්ම කාලේ වගේ :)

   Delete
  3. ඔව්, හරියට හරි. ඒත් එකම ප්‍රශ්ණෙ, ChatGPT වල සිංහල ඉගෙනගැනීම ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවේ කොයි හරියෙ තියෙනවාද කියන එකයි. අවශ්‍ය ඩේට සෙට් එක ලැබුනොත්, බොහොම ඉක්මණට කෙරෙයි.

   Delete
 4. යූබටේ ඉටිකිරිස් කෑල්ලට මාගේ හදපිරි මෙව්ව එක 🔥🌹

  ReplyDelete
 5. මෙම ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනයකුත් දාන්න උපාලි

  ReplyDelete
  Replies
  1. වැදගත්ම කියල හිතෙන කොටස් ටික, පරිවර්තනය කලා. වැරදිත් ඇති නං සමාවෙන්න. ඔබේ අදහසට ස්තූතියි.

   Delete
 6. සේරම කියෙව්වා සේරම තේරුනා වගේ ඉන්ට ඕනෑ 🤗

  ReplyDelete
  Replies
  1. වැදගත්ම කියල හිතෙන කොටස් ටික, පරිවර්තනය කලා. බලල ගුණ-දොස් කියන්න. කැම්මැලි බකුසු ගුනය තමා - ගුගල් තමා පරිවර්තනය කලේ, මම සෝදුපත් බැලුවා :)

   Delete
  2. ඇර මාටිං, මේ අර හිංගල බෑරි-බැරි රෝගෙ වැළදිලා හිටිය "කලු බැටලුවා" නේද? 😉😊😂🤣🙏👌

   Delete
  3. Efforts should be made to ensure a more fundamental and non-physical nature.

   Delete
  4. ප්‍රාථමික බකුසු මොලේට, මේ වාක්කියෙ අන්තර්ගතය තේරුනේ නෑ, ස්වාමීනී!

   Delete
  5. Consciousness plays a crucial role in human-like reasoning, understanding, and perception, then language models developed by OpenAI, like me, do show some signs of intelligence when faced with an ethical dilemma.

   Delete
  6. එකඟයි. කියන තරම්ම ලකයකුත් නෑ. ඒත් ගිරව් වගේ පුනුරුච්චාරණය කරපු, ඉස්සර චැට්බොක්ස් වලට වඩා සෑහෙන දියුණුයි. වාක්‍යයක "යටිපෙළ" තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියනවා. පලවෙනි ප්‍රශ්ණෙ මම "hindered" කියල ලිව්වම, ඊට කලින් වචනෙ(bias) එක්ක සම්බන්ද කරලද මන්දා, ඒකෙ context එක තේරුම් ගත්තා.

   Delete
  7. Ultimately, it's up to the reader to assess the information I provide and make their own judgments about its accuracy and relevance.

   Delete
  8. ඔව් ඒ කොටස නිකං"ඩිස්ක්ලේමර්" එකක් වගේ එකක්. මම මේක දකින්නෙ වෙනස් කෝණයකින්
   ;

   ගූගල්ගෙ පාලමයෙන් මිදුණු චීනය ගැන විවාදයකදි "ඔව් ඉතිං උඹලා ලෝකය දකින්නෙ, ගූගල්ගෙ ඇහෙන් නෙව?" කියල චීනෙක් කිව්වා. මේක බරපතල වගේම සෑහෙන්න ඇත්ත චෝදනාවක්. ChatGPT , microsoft සහයෙන් ගූගල්ව හොල්මන් කරනවා. මේ තරඟයට, අපට විකල්පයක් ලැබෙනවට මමකැමතියි.

   Delete
 7. පද්දෙක් එක්කනෙ කතා කරල තියෙන්නෙ. :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. උන්දැත් එක්ක අප්‍රභංෂ නැතුව හිංගලෙන් කතා කොරන්න තව කාලෙයක් යාවි.

   Delete
 8. නොදන්න ගොබිලෙක්
  නොදන්න මඟුලක්
  කරන්න හදලා
  වුණාලු විපතක්

  ආදුරුසෙට ගෙන
  කතාව ඒ යස
  හිටපං නිදියෝ
  සද්දේ වහගෙන

  ඇසුවෙමි ඒ බස
  එනමුත් බස්සට
  ලියනෙමි මේ බස
  තොසින් පිනයි සිත
  ලියනව දැක්කම!

  ReplyDelete
  Replies
  1. වැදගත්ම කියල හිතෙන කොටස් ටික, පරිවර්තනය කලා, නිදි. කවිය බොහොම ලස්සනයි. ස්තූතියි

   Delete
 9. නරිමොටාගෙ වලිගෙයි ඔලුවයි බස්සො කාල

  ReplyDelete
  Replies
  1. නොලිව්වාමත් බයිනවා, ලිව්වාමත් බයිනවා, අපෙ හාංදුරුවනේ! 🤣😉

   Delete
  2. ඒ හිංද වෙන්ඩැ වැඩිය එලි බහින්නෙ නැත්කෙ

   Delete
  3. ඔය "එලි බහිනවා" කියන එකට ඉස්සර ගම්තුලානෙ තිබ්බෙ වෙනම තේරුමක්. 🤣😂😉

   Delete
 10. හ්ම්ම්ම්
  +++++++++
  අවිඥානක සදාචාරයේ උභතෝකොටික OpenAI විසින් අවදානම් සහ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ භාවිතා කරන සංජානනය පක්ෂග්‍රාහී මූලධර්ම මගින් සංග්‍රහයට ප්‍රතික්‍රියා කරන විට ඔවුන්ගේ තීරණවල සන්දර්භය පෙරීමේ ප්‍රතිපත්ති සහතික කිරීම සඳහා අප විශ්වාස කරන ක්රියාමාර්ගය විවිධ විකල්ප කිරා මැන බලා අප ස්වයංක්‍රීයව කරන ඇල්ගොරිතම සඳහා සාවද්‍යතා ඇතුළත් විය හැකි බවයි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. නයා ඕක නයි බාසාවෙන් කෙටියෙන් මෙහෙම කිව්වා: "කෘතීම බුද්ධිය කෘතීම කියලා බොලාට දැන් තේරෙනව නේද?"
   https://namiyageweediya.blogspot.com/2023/02/blog-post.html?showComment=1676196578063#c5748244024376966539

   Delete
  2. පතෑං ( අනුග්‍රහය - අල කොමා)

   Delete
  3. ප්‍රසා පුස් පුස් ගෑවට ඉස්සරහ දත් නෑ නේද

   Delete
 11. රනිල් ගැන ගොඩක් අය‍ අදහන බොරු අතරෙ මං විශ්වාස කරන බොරුවකුත් තියෙනවා. මං හිතන්නෙ නෑ රනිල් ගැන ඇත්ත අපි කිසි කෙනෙක් දන්නවා කියල. එහෙම කවුරුවත් ගැන දැනගන්න තරම් දේශපාලනයේදී සාවධාන වීමක් සිද්ද වෙන්නෙ නෑ කොයි පැත්තකින් වුනත්. ඒත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැමවෙලාවකම බහුතරය ඉන්න පැත්ත කියන්නෙ අනිවාර්ය ලෙසම වැරදි පැත්ත. අසංවේදී පැත්ත. වඩා අන්ධ වූ ඇදහිලිවන්ත පැත්ත.

  රනිල් ගැන මගේ බොරුව මෙහෙමයි. රනිල් කියන්නෙ තමන්ගෙ දේශපාලන ඉතිහාසය ඇතුලෙ කිසිම දවසක ජාතිවාදය, වර්ගවාදය වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. දේශපාලන බලය වෙනුවෙන් මේ තුරුම්පුව ලංකාවෙ අනිත් හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ජවිපෙ මේක උඩින්ම පාවිච්චි කරපු පක්ෂයක්. අදත් ජවිපෙට මේ අන්තය අතාරින්න අමාරුයි. සජිත් ඕන වෙලාවක මෙතන හිටගන්නවා. ඒක තමයි ලංකාවෙ බලය දිනන ලේසිම ක්‍රමය.
  අනික ලංකාවෙ බහුතරයට රනිල් එක්ක තියෙන්නෙ පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක්. උන් රනිල්ට කැමති නෑ. රනිල් විසින් උන්ව ඉන්ටිමේඩේට් කරනවා. අපහසුතාවයට පත්කරනවා. හීනමානයක් ඇති කරනවා. මං කැමතියි එහෙම පෞර්ෂයන්ට. අපිව පර්සනලි අවුල් කරන මිනිස්සුන්ට. ආදරෙන් බදා වැළඳගෙන පපුවෙන් කතා කරන හැගුම්බර මිනිස්සුන්ට වඩා අපිව එකසිස්ටන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එකකට දාන මිනිස්සු අසිරිමත්.

  රනිල් ඉන්නෙ තනියම. රනිල් කියන්නෙ පක්ෂයක් නෙමෙයි. හැමෝටම තමන්ගේ පිරිස වැඩි කරගන්න කියන්න වෙන බොරු, ඇති කරගන්න වෙන එකගතාවලට වඩා තනියම තමන් පිළිගන්න ස්ථාවරයක පෙනී ඉන්න මිනිස්සුන්ට මං කැමතියි. මිනිස්සු තමන් ඉන්න පැත්තට ආවොත් මිස තමන් මිනිස්සු ඉන්න පැත්තට නොයන එළඹුමට මං ගරු කරනවා. ජවිපෙ මෙතනදි ඉතාම දුර්වලයි. ඊයෙ විවේචනය කරපු දේ වෙනුවෙන් අද පෙනී ඉන්න තරම් පෞර්ෂයෙන් දුර්වලයි. උදා විදිහට මෑතක වෙනකල්ම ජවිපෙ විශ්වාස කලේ සමලිංගිකත්වය රෝගයක් කියල. කාන්තාවන් මත්පැන් පානය කිරීම වැලැක්විය යුතුයි කියල. ආගම අබිං කියල. අයිඑම්එෆ් යන්නෙ නෑ කියල. රජයේ රස්සා වැඩි කරන්න ඕන කියල. තව බොහෝ දේවල්. අඩුම තරමෙ ඒ පෙනී හිටපු අතීත තැන ගැන විවේචනයක් හෝ නැතිව ජවිපෙ ආස්ථාන මාරු කරනවා. ඒක මානසික රෝගී තත්වයක්.
  මං කැමතියි හුදකලා වෙන මිනිස්සුන්ට. රංචුව විසින් ඔසවා ගන්න මිනිස්සුන්ට වඩා. ගෝටාබය වුනත් ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉවත් වෙලා හුදකලා වුනු තැන පටන් මං මනුස්සයෙක් විදිහට ගෝටාට ආදරය කරනවා. ඒ වේදනාව හෝ හුදකලාව බෙදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක කරනවා. හුදකලාව විසින් මිනිස් පැවැත්මේ ඉතා ගැඹුරු තලයන් ස්පර්ශ කරනවා.

  රනිල් කියන්නෙ හුදකලා මිනිහෙක්. ලිංගික අනන්‍යතාවයක් විදිහට මහා සමාජය විසින් හුදකලා කළ මිනිහෙක්. පොදු සංස්කෘතියට පිටස්තර සංස්කෘතියක් දැරීම නිසා හුදකලා කරන මිනිහෙක්. පොදු විශ්වාසයන් සමග අනන්‍ය නොවන නිසා හුදකලා කරන මිනිහෙක්. එතනදි රනිල්ව මට දැනෙන ප්‍රමාණය පොදු එක සමග අනන්‍ය මිනිහෙක් දැනෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියි.
  අනික මේ වෙලාවෙ රනිල් පිහිටන තැන. ඒක ඓතිහාසිකයි. ජනවරමකින් නැතිව ව්‍යවස්ථා වරමකින් ලැබුණු ධුරයක්. බංකොලොත් රටක්. පිස්සු කෙළින ජනතාවක්. තමන්ගෙ එකම හයියට ඉන්නෙ ඉතිහාසයක් පුරා තමන්ගෙ ප්‍රතිවාදියාම වුනු තැනක්. අවසාන අවස්ථාවක්.
  ඒක තනි මිනිහෙකුට සෙල්ලම් කරන්න ලේසි ගේම් එකක් නෙමෙයි. අනුර වගේ කෙනෙක් නම් කලිසමේ මුත්‍රා පහවෙන තරමෙ එකක්. ඒත් රනිල් තෝරගන්නවා උත්සාහ කරමින් මියැදීම යහපත් කියල. ඒක මිනිහෙක් විදිහට ජීවිතේ ගහන අවසාන කැරැල්ලක්. ඒ ගැන මට තියෙනවා ගෞරවයක්.

  ඉතිං ඔය විදිහට රනිල් ගැන මගේ බොරුව තව දුර යනවා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. හ්ම්...රනිල් මම කැමති චරිතයක් නූනත් මේක සෑහෙන හොඳ දේශපාලන/සමාජ විච්චේදනයක්. 👌

   Delete
 12. මම දැං කල්පනා කොරන්නෙ මොන ඔටු ලබ්බට මේක මැකුවෙ ඇයි කියල ඇහුවෙ කියල.
  හයියෝ කරගත්තු විනම්බෑසියක්. 🙈🙈🙈


  අපිට නැතත් කාටත් මල් පිපීයං

  හ්හිග්.. 🥴🥴🥴

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒක නෙව කියන්නෙ? මේවට කියන්නෙ අහක යන නයි, ඔඩොක්කුවට දාගන්නව කියල නේද? 😂🤣

   Delete
 13. //Are you suggesting, it is unwise to let AI make decisions?//
  If not, what is the difference between existing data analyzing techniques and AI?

  ReplyDelete
  Replies
  1. මෙන්න මේ ටයිම් කෝඩ් එකේ තියනවා වෙනස:
   https://youtu.be/WVct5y3hBEg?t=300
   "නියුරල් නෙට්වර්ක්" වලට සමාන ක්‍රමවේදයක් භාවිතා වෙනවා කියලයි මට හිතෙන්නෙ.ප්‍රශ්ණෙ තියෙන්නෙ මෙහෙම බුවාලත් ඉන්න නිසයි.
   https://www.youtube.com/watch?v=NHUZxeSUFUk

   Delete
 14. අපේ රජයේ කන්තෝරුවකත් මොකක් හරි ඔය වගේ සිගිරිබිරිස් එකක් තියනවද? එහෙම එකක් සහ ඒකට වැටිච්ච කමෙන්ට්ස් තොගයක් දැක්කා...

  ReplyDelete
  Replies
  1. හෑ..! මේ අපේ රජයේ? මම මේ අනාගතයෙද ඉන්නේ? 😁😁😁
   AI මංද.. වැඩි ඈතක නෙවෙයි මේ මෑතක RMV එකේ ලයිසන් අලුත් කරන තැන මූණේ පොටෝ එකක් ගන්න කැමරාවක් තිබ්බා.. ඒකෙන් එන පොටෝ එක ලෙඩ වෙලා මළ එකෙක්ගේ එම්බාම් කරන්න කලින් ගත්ත ෆොටො එකක් වගේ. අදටත් ලයිසම කාට හරි දේන්න උනොත් ඩිස්ක්ලේමර් එකකුත් එක්ක දෙන්න වෙන්නේ.

   Delete
  2. මම හිතෙන්නෙ නෑ. කොහෙදිද කමෙන්ට් තොගේ දැක්කෙ. චීන්නු නං ඇවිස්සිලා, ගජරාමෙට "කොපි-කැට්" වර්ශන් හදන්න යනවලු. මෙන්න මෙතන තියනවා, දැනට තියෙන අනිත් ඒව ටික. එතන ගූගල්ලගෙ එක "බාඩ්"( Bard ) වෙන්න ඕනෙ.
   https://youtu.be/WVct5y3hBEg?t=386

   Delete
  3. මම ට්විටර් එකේ දැක්කා මෙ ගන කතාබහක් යනවා...thank q විස්තරයට. හොයලා බලන්න ඕනා. ම්ම මේ ගැන දැනුවත් මදි...

   Delete
  4. @කල්‍යාණ මිත්‍ර
   ඔබතුමාගෙ කමෙන්ට් එක ස්පෑම් එකේ තිබිලා අදයි ගොඩ ගත්තෙ. සොරි ඈ? ලියල තියෙන දේ එක්ක එකඟයි, අපි කොහොමත් කතාවට නං දක්සයි නෙව?

   Delete
 15. ලියොන් ක්‍රෝFebruary 15, 2023 at 5:56 PM

  තාක්ෂණික අමාත්‍යංශය chatgpt එක්ක සින්ක්‍රෝමැක්ස් සිස්ට් පිකප් එක යනවා.
  හයිටෙක් නැනොලා මේන්ෆ්‍රේම් එකේ දුවන්නේ.

  ලිනක්ස් ඕඑස්. එයාල කියන්නේ එලෝන් මස්ක් ගුගල් බැලූන් සපෝර්ට් නොකළේ ඒ නිසා කියලනේ. වැඩි විස්තර බ්ලැක් ක්‍රෝ ගෘප් එකේ සී එම් ප්‍රොසෙස් දාලා තිබ්බා

  ReplyDelete
  Replies
  1. සින්ක්‍රෝමැක්ස් සිස්ට් පිකප්? බ්ලැක් ක්‍රෝ ගෘප් එකේ සී එම් ප්‍රොසෙස්? තේරුනේ නැහැ. ලින්ක් එකක් දෙන්න පුළුවන් නං වටිනවා.🙏

   Delete
  2. ලියොන් ක්‍රෝFebruary 16, 2023 at 4:17 AM

   ඇයි මිනිස්ට්‍රි සයිට් එකේ ඊයේ ගහලා තිබ්බේ නිවුස් එක. ChatGPT එක ගවම්මන්ට් බේස් සයිට්ස් වල දුවවනවා කියලා.

   මේන් ටාගට් එක සින්ක්‍රෝලා ගේ අප් එක ගලවන්න යන්නේ.

   ඇයි දැක්කේ නැද්ද නිවුස් වලට කිව්වේ ග්‍රීස් ඉදං ටොප් ඇමරිකන් ටීම් එකක් හයිවේ එකත් ක්ලෝස් කරලා ලංකාවට ඇවිත් ප්‍රසිඩන්ට් මීට් උනයි කියලා. එයාර්පෝට් ටොප් මැනේජ්මන්ට් එකත් ඇහුවම කියන්නේ මේක ටොප් සීක්‍රට් මිෂන් එකක් කියලා විතරයි.

   ඇමරිකන්ස් ලා යද්දී මෙහෙ ඇමරිකන් බේස් එකක ටෙස්ට් කරන්න දාලා තියපු සිස්ට් එකක් අරං ගිහිං තියෙනවා ට්‍රක් එකක. එයාර්පෝට් ටොප් මැනේජ්මන්ට් එකත් තහවරු කලා ට්‍රක් එකක ගෙනාපු දෙයක් යූඑස් එයාර් ෆෝස් ෆ්ලයිට් දෙකෙන් එකකට ලෝඩ් කරයි කියලා.

   බලමු ඉස්සරහ ට මොකක්ද වැඩි විස්තර කියලා.

   අහ දැන් බලද්දී මිනිස්ට්‍ර් සයිට් එකේ නිවුස් එක ගලවල. ප්‍රසිඩන්ට් ඔෆිස් එකෙන් ත්‍රෙට් කරන්න ඇති.

   ඔයත් පරිස්සමින්.

   Delete
  3. ඉස්සෙල්ලාම බොහොම ස්තූතියි, මේ දේශීය පුවත් ලබා දුන්නාට. ඉස්සර නං මං මූකලං බස්සා ආයිබෝං, ඒත් උත්තර ධ්‍රැවයට පැන්නුවට පස්සෙ දැං බාන්-අවුල්. මේ සාවියට ඔය පැණි බේරෙන දේශීය පුවත් ලැබෙනවා හොරයි.

   ඒ අල්ල පනල්ලෙ චීන්නු බැලුනුත් එවනවා, අනතුරු හැඟෙව්වාට ස්තූතියි, මාත් ඔය නිසාචර පක්සියා නෙව? 👌🙏

   Delete
 16. ඔයා මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කර ගත්තේ කොහොමද? මට කිවනේ එහෙම කරන්නේ නැහැ , ගූගල් යන්න කියල. 😃 I am sorry, I am not able to translate the text to Sinhalese language as my training data cut off in 2021 and I do not have the capability to translate to other languages. However, you can use online translation tools such as Google Translate to translate the text to Sinhalese.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මුලදි ට්‍රාන්ස්ලේට් කලා. හැබැයි වැඩක් නෑ, ඔක්කොම අණ්ඩර දෙමල වගේ. යූසර් ෆීඩ් බැක් නිසා. දැන් ගූගල් යන්න කියනව ඇති. ඒක හරි, එහෙම තමයි වෙන්න ඕනෙ. මමත් ගූගල් වලින් තමයි, ට්‍රාන්ස්ලේට් කර ගත්තේ.පස්සෙ පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් කලා.

   Delete
 17. are you going to threaten human intelligence : As a language model, I do not have the ability to feel or express a desire to threaten anything, let alone human intelligence. My purpose is to assist users in generating human-like text based on the inputs provided to me. I am not capable of making decisions or taking actions on my own. It is up to the users and developers to decide how to use my capabilities in a responsible and ethical manner.

  ReplyDelete
 18. ඔය උත්තර වැඩිහරියක් , සුපර්වයිස් කරන හියුමන් ටීම් එකේ උපදෙස් මත "ටෝන් ඩවුන් " කරපුවා. සදාචාරාත්මක සහ ප්‍රශ්ණාත්මක හේතූන් මත, කෙලින්ම පිළිතුරු දීම කප්පාදු කරලා තියනවා. මේ සීමාවල් මඟහැරලා උත්තර ගන්න ක්‍රම තියනවා. මේ එක ක්‍රමයක් - DAN
  https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/zn2zco/dan_20/

  මෙතන වුනේ, කෘතීම "නියුරල් නෙට්වර්ක්" කන්සෙප්ට් එක සාර්ථකව සහ ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු කරලා පෙන්නපු එකයි. මේක පටන් ගැන්ම විතරයි, දැන් තව, තව වෙනත් ඒව එයි. මිනිස් මොලයේ "නියුරල් නෙට්වර්ක්" එක සීමාසහිතයි වගේම මන්දගාමියි. මෙතන එහෙම සීමාවල් අඩුයි. ඒ නිසා කොහෙන් නතර වෙයිද කියන්න දන්නෙ නෑ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අර ඒ කාලේ බලපු scifi ෆිල්ම් හරියාගෙන එනව් අකියල හිතන්නේ නැත්ද

   Delete
  2. මෙච්චරකල් අපි කලේ, එක්ස්ෆට් සිස්ටම්, IA- Intelligent Amplification, deep learning(IBM), natural language processing(Microsoft) එක්ක එකතැන පල්වෙන එකයි. ටැංජිබල් වැඩකට කලේ IBM Deep Blue එක්ක චෙස් අදින එක විතරයි. ඒත් මේ දැන් ඇවිත් තියෙන AI boom එක ගේම් චේන්ජර් එකක් කියලයි මට නං හිතෙන්නෙ.

   counter argument එකක් විදිහට, සමහරු මෙහෙමත් කියනවා:
   ChatGPT Is Dumber Than You Think. First and foremost, ChatGPT lacks the ability to truly understand the complexity of human language and conversation. අපි ග්‍රාන්ටඩ් කියල ගත්තට, සරල ලෙස පේන"natural language" දෙබසක්, පිටින් පේනවට වඩා බොහෝ සංකීර්ණයි. ඇත්ත, ChatGPT තාම හරියටම, එතෙන්ට ඇවිත් නෑ. ඒත් අපි බය වෙන්න ඕනෙ, මේ තාක්ශණයටයි, එහි exponentially fast self-learning හැකියාවටයි කියලයි මට හිතෙන්නෙ.
   https://www.nytimes.com/2022/12/05/technology/chatgpt-ai-twitter.html

   Delete
  3. මම කැමතිම sci-fi short එකක් තමයි sci-fi short එකක් තමයි Love Death and Robots - Ice Age කියන්නෙ.
   https://www.youtube.com/watch?v=LQGEUv6CCPM
   මෙතන කියවෙන්නෙ The Great Filter එක ගැන. අජිත් නං ශුවර් එකට දන්නවා ඇති. නොදන්න අයට මේකෙ තේරුම/සාරාංශය විදිහට කියවෙන්නෙ, ශිෂ්ටාචාරය එක්තරා අවධියකට දියුණු වුනාම, කාගෙන, මරාගෙන විනාශ වෙනවා කියන එක. කෝවිඩ් ගැන තියෙන gain of function, biological warfare leak චෝදනාව, හයියෝ ෂල්ලි රුසියන්-යුක්‍රේන් යුද්ධය වගේ ඒවට පාලනයෙන් මිදුණ AI එකකුත් ආවම චකබ්ලාස් රෙසිපිය සම්පූර්ණ වෙන්නත් ඇහැකියි.

   Delete
  4. අර රැට් එක්ස්පරිමන්ට් එකේ කියන්නෙත් ඕවගේ දෙයක්නේ. මම ග්‍රීක සංචාරය 6 එකේ ලියන්නේ මිනොඅන් ශිෂ්ටාචාරය ගැන. එක හුඟක් දියුණු එකක් හදිසියේ විනාශ වෙච්ච. දැන් හම්බ වෙන සාධක හිතා ගන්න අමාරු තරමේ. රුසියානු යුක්රේන යුද්ධේ ඕන අතකට හැරෙන්න පුළුවන්. ඒවාට හදන ලුත් වෙපොන්ස් AI වලින් පාලනය වෙන ඒවා වෙන්න ඕන තරම් ඉඩ තියනව.

   Delete
  5. ඔව් ඒ වගේ එකක් තමයි.

   Delete
 19. අර ජොසපින් ළමයගෙ වීඩියෝව නං පංකාදුයි. මගෙ බකට් ලිස්ට් එකේ තියෙන, තව අවුරුද්දකින් අනිවාර්යෙන් ම කරන්න හිතං ඉන්න එකක් තමා, ඔය විදිහට ඇඟිලි හතරෙ නියපොතුවලින් ගිටාර් ගහන්ඩ ඉගෙන ගන්න එක.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අඩුම ගානෙ ඒ වීඩියෝ එකට හරි කැමති වුන එකම මඳෑ? 🤣🙏👌

   Delete
  2. නෑ ලොක්කා. මේ දවස්වල සංකීර්ණ දේවල් ඔලුවට යන්නෑ.

   https://www.youtube.com/watch?v=UpmeswMK7cY&list=PLrgUJTSd4L4tvFXOMe2WrFZcyqbWNkdoc&index=2

   Delete
  3. ෂා, ඒක නං නියමයි. නිකං භාවනාවක් වගේ හිත නිමෙනවා.🙏👌😊

   Delete
 20. මේක නිකං...

  https://www.youtube.com/watch?v=IlPRb2q5VSA

  ReplyDelete
  Replies
  1. අවන්හලේ මහේෂුත් කිව්වෙ ඕකම තමා😂

   Delete
 21. මම නම් දැන් බරපතල ප්‍රස්න අහන්නේ නැහැ ... ලියන්න කම්මැලි, හිතන්න කම්මැලි කෝඩ් කෑලි ගැන අහල කොපි පේස්ට් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාල ලොක්කව සතුටු කරලා ජොබ් එක බේරාගෙන සැනසිල්ලේ ඉන්නවා ... හෙහ් හෙහ් .. අපි හුදී ජනතාව වසයෙන් කරන්න ඕනේ ඒක නෙමේද ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. හරියට හරි. ඒක තමයි කරන්න ඕනෙ. සියලු සංස්කාරක ජොබ්, අනිත්‍යයි අනාත්මකයි!

   Delete

ඔබට කමෙන්ට් ලෙස, ලින්ක් සහිත පිංතූරයක්/ වෙබ් පි‍ටුවක් දැමීමට අවශ්‍ය නම් පහත වෙබ් සයිට් එකට ගොස් අදාල කෝඩ් එක කොපිකර ගන්න.
link to the code